Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
ARTIKEL 3 - Vooraf verstrekken van informatie door partijen
ARTIKEL 4 - De offerte
ARTIKEL 5 - Bewaarloon
ARTIKEL 6 - De overeenkomst
ARTIKEL 7 - Adreswijziging
ARTIKEL 8 - Annuleren
ARTIKEL 9 - Opzeggen van de overeenkomst door de klant
ARTIKEL 10 - Opzeggen van de overeenkomst door de bewaarnemer
ARTIKEL 11 - Teruggave
ARTIKEL 12 - Verplichtingen van de bewaarnemer
ARTIKEL 13 - Verzekering
ARTIKEL 14 - Betaling en zekerheden
ARTIKEL 15 - Aansprakelijkheid van de bewaarnemer
ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid van de klant
ARTIKEL 17 - Schademelding
ARTIKEL 18 - Schadevergoeding bij aansprakelijkheid
ARTIKEL 19 - Klachten
ARTIKEL 20 - Toepasselijk recht
ARTIKEL 21 – Diverse bepalingen
Deze algemene voorwaarden van Box2store zijn in werking per 1 januari 2012.

 

ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. klant: de bewaargever, degene die verhuisgoederen in bewaring geeft;
b. bewaarnemer: D.A. van Leeuwen & Zoon B.V. handelend onder de naam Box2store.
c. bewaarnemingovereenkomst: de overeenkomst waarin de bewaarnemer zich tegenover de klant verbindt de inhoud van de box te bewaren en terug te geven;
d. verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;
e. bewaarplaats: een schone en droge ruimte die geschikt is om er verhuisgoederen te bewaren; Madame Curiestraat 2, 2121 TW SASSENHEIM of Bedrijvencentrum Tjarks: Achterweg-Zuid 82 (Hal 6), 2161 DZ  LISSE.
f. box/container: waarin de klant zelf (verhuis)goederen kan opslaan. Bewaarnemer stelt deze beschikbaar tegen een vergoeding.

 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tot bewaarneming van inhoud van container/box.

 

ARTIKEL 3 - Vooraf verstrekken van informatie door partijen
1. De bewaarnemer wijst de klant erop dat de klant kennis moet geven van zaken onder de in bewaring te geven verhuisgoederen die kennelijk gevaar op kunnen leveren voor de goederen die in de bergplaats worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen.
2. De bewaarnemer heeft het recht goederen die voor zijn bergplaats ongeschikt zijn te weigeren. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige goederen, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen, wapens, drugs en overige (wettelijk) verboden middelen/goederen.
3. De klant zorg er voor dat de container/box wordt voorzien van een slot (hang) zodat alleen de klant de box kan openen.

4. De klant regelt indien nodig zelf vergunning of precariorechten bij de gemeente voor het plaatsen van de box / container.
5.De bewaarnemer kan van de klant overlegging van een geldig legitimatiebewijs verlangen (paspoort of identiteitskaart).

 

ARTIKEL 4 - De prijsopgave
1. De prijsopgave voor het in bewaring nemen van verhuisgoederen wordt elektronisch uitgebracht via de website.
2. In de prijsopgave worden in ieder geval vermeld:
a. de begindatum en zo mogelijk de einddatum van de bewaarneming of als dat niet mogelijk is de aanduiding van onbepaalde duur;
b. het bewaarloon en de transportkosten
c. de kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer teruggeven van de verhuisgoederen (in- en uitslagkosten);
d. welke zorgmaatregelen de bewaarnemer zal treffen en de kosten van die maatregelen;
e. dat op de te verrichten werkzaamheden de Algemene Voorwaarden van Box2store gelden. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kunt u lezen op de website Box2store.nl. De klant bevestigt deze gelezen te hebben en akkoord te gaan met de voorwaarden bij het geven van de opdacht.

 

ARTIKEL 5 - Bewaarloon
1. Het bewaarloon, is de prijs voor de bewaarneming, wordt bepaald aan de hand van het aantal gebruikte containers/boxen die in bewaring wordt geven, de zorg die volgens de bewaarnemingovereenkomst aan deze goederen moet worden besteed en de periode waarop de bewaarneming betrekking heeft.
2. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen maken de volgende kosten geen deel uit van het bewaarloon en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht:
a. kosten die bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren maar die de bewaarnemer niettemin moet maken in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring gegeven goederen of die hij moet maken om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen; slechts voor zover de oorzaak in de verhuisgoederen van de klant is gelegen. De bewaarnemer stelt de klant als dit mogelijk is vooraf op de hoogte van de te nemen maatregelen en de kosten;
b. kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de verhuisgoederen (in- en uitslagkosten).
3. Bij langdurige bewaarneming wordt het bewaarloon jaarlijks aangepast. De eerste aanpassing van het bewaarloon kan een jaar na datum van in bewaring nemen plaats vinden, tenzij daarvan wordt afgeweken bij overeenkomst.

 

ARTIKEL 6 - De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand:
– zodra de klant elektronisch opdracht heeft gegeven via de website van Box2store
– zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen overhandigd in een container/box die Box2store ter bewaarneming ter beschikking stelt.

 

ARTIKEL 7 - Adreswijziging
1. De klant is verplicht de bewaarnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te brengen van wijzigingen van zijn adres.
2. De bewaarnemer kan volstaan met het doen van alle mededelingen aan de klant, waartoe hij uit hoofde van de bewaarneming overeenkomst is gehouden, aan het hem laatst bekende adres.
3. Bij afwezigheid van de klant van tenminste twee maanden dient de klant dit schriftelijk of elektronisch aan de bewaarnemer te melden en een contactpersoon of gemachtigde aan te wijzen.
4. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, doordat de klant zelf niet aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen van de klant heeft voldaan.

 

ARTIKEL 8 - Annuleren
De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is de bewaarnemer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd van ten hoogste het bewaarloon van een maand, tenzij de bewaarnemer aantoont dat de door de annulering geleden schade aanzienlijk meer dan het bewaarloon van een maand bedraagt.

 

ARTIKEL 9 - Opzeggen van de overeenkomst door de klant
1. De klant kan een bewaarnemingovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
2. De bewaarnemer is verplicht de inhoud van de container/box terug te geven voor het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de klant komende kosten. De teruggave vindt zo veel mogelijk plaats op het door de klant gewenste tijdstip.
3. Na het verstrijken van de opzegtermijn ligt de inhoud van de container/box van de in bewaring gegeven goederen bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de klant met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen tot het moment waarop de inhoud van de container/box aan de klant is teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer is verkocht of vernietigd.

 

ARTIKEL 10 - Opzeggen van de overeenkomst door de bewaarnemer
1. De bewaarnemer kan een bewaarnemingovereenkomst tussentijds opzeggen bij bedrijfsbeëindiging en indien voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Hij dient het opzeggen schriftelijk of elektronisch aan de klant te berichten en een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen.
2. De klant is verplicht de in bewaring gegeven inhoud van de container/box terug te nemen voor het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de klant komende kosten. De teruggave vindt zo veel mogelijk plaats op het door de klant gewenste tijdstip.
3. Na het verstrijken van de opzegtermijn ligt de in bewaring gegeven inhoud van container/box bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de klant met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen voor de duur van de (vervangende) bewaarneming of tot het moment waarop de container/box aan de klant is teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer is verkocht of vernietigd.
4. In geval van bedrijfsbeëindiging geldt dat de bewaarnemer vervangende bewaarneming dient te regelen als de klant in redelijkheid niet in staat is om met een andere bewaarnemer een overeenkomst aan te gaan. Deze verplichting geldt niet bij nalatigheid aan de zijde van de klant.

 

ARTIKEL 11 - Teruggave
1. De bewaarde inhoud van container/box wordt teruggegeven op het adres van de bewaarplaats, tenzij anders wordt overeengekomen.
2. De bewaarde verhuisgoederen worden teruggegeven aan de klant met inachtneming van artikel 14 lid 2. Als dit niet mogelijk is worden zij overhandigd aan degene die daartoe door de klant schriftelijk of elektronisch is gemachtigd. Als er geen gemachtigde is worden zij overhandigd aan degene die uit anderen hoofde dan de bewaarnemingovereenkomst recht heeft op teruggave daarvan, tenzij daarop beslag is gelegd en uit de vervolging van dit beslag een verplichting tot afgifte aan de beslaglegger voortvloeit.
3. De bewaarnemingovereenkomst eindigt door het overlijden van de klant, wanneer de klant onder curatele wordt gesteld, aan hem/haar surseance van betaling is verleend dan wel hij/zij in staat van faillissement komt te verkeren. Het bewaarloon is alsdan verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgenamen c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de verhuisgoederen terug te nemen voor het einde van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald. De artikelen 9 en 14 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 12 - Verplichtingen van de bewaarnemer
1. De bewaarnemer verplicht zich de inhoud van de container/box te bewaren en terug te geven. Bij de bewaring moet de bewaarnemer de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.
2. De bewaarnemer is verplicht de klant gedurende de bewaarneming toegang te verschaffen tot de in bewaring genomen container/box tegen vergoeding van de daaraan verbonden extra door de bewaarnemer te maken kosten en mits daaromtrent vooraf met de bewaarnemer een afspraak is gemaakt. Bij achterstand in betaling kan toegang geweigerd worden tot de betaling is voldaan.

 

ARTIKEL 13 - Verzekering
1. De bewaarnemer is verplicht verzekerd te zijn tegen zijn aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze voorwaarden.
2. De bewaarnemer wijst de klant erop dat, teneinde verzekerd te zijn tegen risico’s waarvoor de bewaarnemer niet aansprakelijk is:
a. de klant een tijdelijke opslagverzekering voor inhoud van de container/box voor de bewaarnemingperiode dient af te sluiten, dan wel
b. de klant zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming dient over te schrijven naar het adres van de bergplaats.

 

ARTIKEL 14 - Betaling en zekerheden
1. Het bewaarloon en eventuele andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten moeten steeds per, door de klant en de bewaarnemer, overeengekomen periode worden betaald. De facturen volgen per mail/post en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn tenzij de box wordt leeggehaald zie art. 14 punt 2.
2. Alle kosten die de klant verschuldigd is aan de bewaarnemer moeten voor teruggave van de inhoud van de Box zijn voldaan. De bewaarnemer heeft het recht van terughouding op de in bewaring genomen inhoud van container/box totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan ter zake van de gesloten bewaarnemingovereenkomst.
3. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum (binnen 14 dagen gerekend vanaf factuurdatum). De bewaarnemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de bewaarnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De bewaarnemer stuurt de betalingsherinnering aangetekend aan de klant naar het hem laatst bekende adres.
4. Als de betalingsachterstand van de klant meer dan drie maanden bedraagt, gerekend vanaf de oorspronkelijke betalingsdatum, of zodra de betalingsachterstand de dagwaarde van de in bewaring genomen inhoud van container/box inclusief kosten van verkoop of ruiming overtreft, verkrijgt de bewaarnemer het recht de overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop (pandrecht) van de verhuisgoederen over te gaan:
a. als hij de klant, via een aangetekend schrijven gesommeerd heeft alsnog te betalen en
b. als hij de klant bij deurwaardersexploot nogmaals heeft gemaand de verschuldigde kosten te voldoen. In het exploot dient vermeld te worden dat de bewaarnemer tot openbare verkoop zal overgaan als de genoemde termijn is verstreken. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen gaan bedragen dan de geschatte opbrengst van de inhoud van de container/box.
5. De bewaarnemer is verplicht de opbrengst van de verkochte inhoud van container/box, onder aftrek van de op grond van de overeenkomst verschuldigde kosten, de vanwege de betalingsachterstand verschuldigde kosten en de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, aan de klant ter hand te stellen.

 

ARTIKEL 15 - Aansprakelijkheid van de bewaarnemer
1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is de bewaarnemer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een bewaarnemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
2. De bewaarnemer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
a. de gebrekkigheid van de bewaarplaats;
b. de gebrekkigheid van het materiaal dat hij gebruikt;
3. De bewaarnemer is, mits hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade.
4. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade/vermissing ontstaan aan de inhoud van container/box indien de bewaargever deze zelf heeft geladen, zowel tijdens het transport als tijdens de periode van opslag.

 

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid van de klant
1. De klant moet de schade die de bewaarnemer heeft geleden als gevolg van door de klant in bewaring gegeven inhoud van container/box vergoeden,alsmede alle noodzakelijk gemaakte kosten van eventuele ontruiming, verkoop, betekening van deurwaardersexploten, en dergelijke.
2. Indien de klant zijn verplichting niet is nagekomen als bedoeld in artikel 7, komen eventuele kosten die daarvan het gevolg zouden zijn ten laste van de klant.

 

ARTIKEL 17 – Schademelding aan container/box
1. Direct waarneembare schade aan de box/container dient bij ontvangst of bij teruggave aan de bewaarnemer te worden gemeld.
2. De schadeaangifte dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren.

3. Schade veroorzaakt aan de container buiten de locatie Van Leeuwen Verhuizingen (ook graffiti) worden aan de huurder doorbelast.

 

ARTIKEL 18 - Schadevergoeding bij aansprakelijkheid
Voor zover de bewaarnemer aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichtingen, heeft de klant recht op een vergoeding voor aantoonbare schade tot ten hoogste de kosten van een maand opslag.

 

ARTIKEL 19 - Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de bewaarnemer tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

 

ARTIKEL 20 - Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

 

ARTIKEL 21 – Diverse bepalingen
1. Door het gebruik van de internetsite van Box2store en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de bewaargever deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite
2 leveringstijd: Bestellingen worden zo snel mogelijk en in overleg met de bewaargever afgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden, dit geldt ook voor de voorkeur tijden die kunnen worden opgegeven. Box2store kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter..
3 Box2store behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen
4: D.A. van Leeuwen & Zoon (handelend onder naam Box2store) is gevestigd: Madame Curiestraat 2 te Sassenheim en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28060823.Het BTW-identificatienummer is NL8103.80.833.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Box2store op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. Box2store is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur.
5.Box2store streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een werkdag te beantwoorden.
* Algemene Voorwaarden box2store 1 januari 2012

Heeft u vragen?

Bel 0252 - 501501 of
Bel mij terug

voordelig
verhuizen?

Met onze ruimtecal- culator weet u precies waar u aan toe bent.
Prijs berekenen